NJOFTIM LIGJOR

 

Kushtet e përdorimit të faqes

Qasja në këtë faqe interneti („faqe interneti“) nënkupton pranimin e termave dhe kushteve të mëposhtme. Këto terma dhe kushte mund të përditësohen dhe/ose modifikohen në çdo kohë dhe sipas gjykimit të DELFIN AUTO SH.P.K pa asnjë nevojë për të njoftuar përdoruesit.
Qasja në faqen e internetit dhe përdorimi i përmbajtjes së saj
DELFIN AUTO SH.P.K nuk merr asnjë përgjegjësi, të asnjë lloji, në lidhje me aksesin e përdoruesve në faqen e internetit ose përdorimin e përmbajtjes së saj.

Përmbajtja e faqes në internet
E gjithë përmbajtja e faqes në internet (lajmet, fotot, videot, tingujt, markat tregtare, logot, emrat e domeneve, softueri i aplikacionit, faqosja grafike, dokumentacioni teknik dhe manualet, etj.) dhe të drejtat që rezultojnë janë të rezervuara. Prandaj, këto përmbajtje mund të konsultohen vetëm për qëllime të informacionit personal dhe çdo përdorim tjetër është i ndaluar shprehimisht pa pëlqimin paraprak me shkrim të DELFIN AUTO SH.P.K.
Edhe pse është përdorur kujdes i arsyeshëm në mbledhjen dhe prezantimin e informacionit të përmbajtur në këtë faqe interneti, nuk jepet asnjë garanci për saktësinë, plotësinë, dobinë ose përdorimin e mundshëm të tij nga përdoruesit; prandaj DELFIN AUTO SH.P.K përjashton shprehimisht çdo përgjegjësi për gabime, pasaktësi ose lëshime në lidhje me të dhënat e specifikuara.

Disa faqe të faqes së internetit mund të përmbajnë informacione në lidhje me planet dhe synimet e ardhshme, të cilat përshkruhen herë pas here nëpërmjet përdorimit të termave të tillë si “i pritshëm”, “i vlerësuar”, “i parashikuar”, “perspektiva” dhe “plan”. Për nga natyra e tyre, deklarata të tilla nuk përfshijnë asnjë detyrim nga ana e DELFIN AUTO SH.P.K, e cila për rrjedhojë nuk merr asnjë përgjegjësi për zbatimin e tyre..

Pronësia intelektuale dhe industriale
Të gjitha përmbajtjet e faqes së internetit – duke përfshirë markat tregtare të përmendura ose të riprodhuara në uebsajt, dizenjot dhe patentat në lidhje me produktet në faqen e internetit janë subjekt i rregullave të së drejtës së autorit dhe rregulloreve të tjera në fuqi, në lidhje me mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe industriale dhe për rrjedhojë, riprodhimin e tyre, modifikimi ose përdorimi, tërësisht ose pjesërisht, është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të DELFIN AUTO SH.P.K ose palëve të autorizuara të tij..

Produktet dhe çmimet

Informacion dhe imazhe – duke përfshirë ngjyrat e produktit – në lidhje me pajisjet, pamjen, performancën, dimensionet dhe peshat, çmimet, konsumin e karburantit, kostot e funksionimit, etj. në lidhje me produktet e listuara në këtë faqe interneti i nënshtrohen përditësimeve të vazhdueshme dhe mund të tregojnë aksesorë dhe pajisje që janë të disponueshme sipas kërkesës, d.m.th. ato nuk janë pjesë e pajisjeve standarde. Prandaj, këto të dhëna duhet të konsiderohen thjesht indikative dhe subjekt i gabimeve ose pasaktësive.
DELFIN AUTO SH.P.K  mund, në çdo kohë, sipas gjykimit të tij, të bëjë ndryshime strukturore ose formale në automjetet e shfaqura në faqen e internetit ose në nuancat e ngjyrave ose pajisjet standarde të automjetit.
Çmimet e listuara në faqen e internetit nuk janë të detyrueshme pasi ato rekomandohen vetëm nga DELFIN AUTO SH.P.K në rrjetin e saj të shpërndarjes.

Për informacion të përditësuar dhe në kohë në lidhje me produktet dhe çmimet e listuara në faqen e internetit, DELFIN AUTO SH.P.K i nxit përdoruesit të kontaktojnë pikat e tyre të autorizuara të shitjes dhe tregtarët.

Përgjegjësia
DELFIN AUTO SH.P.K nuk merr asnjë përgjegjësi për informacionin dhe indikacionet që gjenden në faqet e faqes. Në mënyrë të veçantë, ato nuk përmbajnë asnjë premtim ose garanci të nënkuptuar në lidhje me përbërjen, përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të Produkteve ose mosshkeljen nga vetë Produktet, të ligjeve ose patentave. Disa lidhje me faqet e tjera të internetit mund të shfaqen në faqen tonë të internetit. Në këtë rast DELFIN AUTO SH.P.K nuk ka asnjë ndikim në konfigurimin, disponueshmërinë, aksesueshmërinë dhe përmbajtjen e faqeve të lidhura me këtë faqe interneti përmes lidhjeve dhe asgjë nuk garanton aktualitetin, saktësinë, plotësinë ose cilësinë e informacionit të përmbajtur në faqet në të cilat ato lidhjet çojnë.
DELFIN AUTO SH.P.K nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëm, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, duke përfshirë humbjen e fitimit, që rezulton nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur faqen e internetit dhe përmbajtjen e saj, ose faqet e lidhura me të drejtpërdrejt ose tërthorazi, si dhe për lëshime ose gabime.

Pronësia Intelektuale e Palës së Tretë
Kjo faqe interneti operohet nga DELFIN AUTO SH.P.K. DELFIN AUTO SH.P.K respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta. Disa materiale në faqen e internetit mund të publikohen dhe vihen në dispozicion në faqen e internetit nga palë të treta pa autorizimin e DELFIN AUTO SH.P.K. Politika e DELFIN AUTO SH.P.K nuk lejon përjetësimin e materialeve që cenojnë të drejtat e palëve të treta dhe llogaritë e përdoruesve që cenojnë këto të drejta do të fshihen, pasi DELFIN AUTO SH.P.K të marrë dijeni për shkeljen përkatëse.

Nëse përdoruesi beson se ndonjë nga materialet në faqen e internetit cenon të drejtat e tij, atij i kërkohet të dërgojë një shënim në DELFIN AUTO SH.P.K që përmban informacionin e mëposhtëm:
i. identifikimi i të drejtës së shkelur ose, në rast të shkeljeve të shumta, një listë e të gjitha shkeljeve të konstatuara;
ii. identifikimi i materialit të përfshirë në faqen e internetit që cenon të drejtat e sipërpërmendura dhe që dëshironi të hiqni ose çaktivizoni, shoqëruar me informacion në mënyrë që DELFIN AUTO SH.P.K të mund të identifikojë subjektin e shkeljes(ve);
iii. të dhënat e nevojshme për të kontaktuar pronarin e të drejtave të shkelura, duke përfshirë adresën, numrin e telefonit dhe, nëse ka, adresën e postës elektronike;

  1. një deklaratë që thotë se përdorimi i materialit lëndor nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtave, përfaqësuesit e tij ose përfaqësuesit ligjorë;
    v. një deklaratë ku thuhet se informacioni i dhënë DELFIN AUTO SH.P.K është i saktë dhe, duke pasur parasysh se do të vendosen sanksione penale në rast të një deklarate të rreme, se ju keni autoritetin të procedoni në emër të mbajtësit të së drejtës së cenuar. (s) ;
    vi. nënshkrimi real ose elektronik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të të drejtave të cenuara.

    Shënimi i mësipërm duhet të dërgohet me postë të regjistruar në adresën e mëposhtme:

    DELFIN AUTO SH.P.K

Diler i autorizuar për Republikën e Kosovës

Adresa: Llapllasellë (Magj. Prishtinë – Ferizaj, km 7-të)Dispozitat ligjore dhe gjykata kompetente
Pa paragjykuar të drejtat që përdoruesit gëzojnë bazuar në rregullore të ndryshme – kombëtare ose ndërkombëtare, këto kushte të përdorimit të faqes së internetit i nënshtrohen ligjeve të Kosovës dhe do të interpretohen në përputhje me të njëjtat (duke përjashtuar konfliktin e ligjeve, rregullat e ligjeve). , duke përfshirë çdo mosmarrëveshje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë dhe efektivitetin e këtyre kushteve të përdorimit të faqes në internet dhe çdo marrëveshje tjetër në lidhje me to.

Në kuadër të sa më sipër, gjykata kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me këto kushte të përdorimit të faqes së internetit, si dhe çdo marrëveshje tjetër në lidhje me to, do të jetë Gjykata e Prishtinës.