POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo politikë e privatësisë ofron informacion të përgjithshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që mbledh DELFIN AUTO SH.P.K (“Kompania “) kur vizitoni faqen tonë të internetit në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

MBLEDHJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat personale që mbledhim janë si më poshtë:
i)Të dhënat personale që jepni për të marrë një shërbim të veçantë (p.sh. emri dhe mbiemri, detajet e kontaktit);
ii) Të dhënat e navigimit (adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP), pajisja nga e cila ju aksesoni – shteti, faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe koha që kaloni në secilën faqe; analiza e transmetimit të klikimeve. Edhe pse Kompania nuk e mbledh këtë informacion për lidhjet ndaj përdoruesve të caktuar, është e mundur që ata përdorues të identifikohen drejtpërdrejt nëpërmjet një informacioni të tillë ose duke përdorur informacione të tjera të mbledhura);
iii) Cookies (janë skedarë të vegjël teksti të vendosur në kompjuterin ose celularin tuaj nga faqet e internetit që keni vizituar që mund të lexohen nga faqet e internetit që vizitoni dhe të ndihmojnë në identifikimin tuaj kur të ktheheni hapni faqen e internetit. Më shumë rreth përdorimit të cookies lexoni politikën tonë mbi përdorimin e cookies.

METODA E MBLEDHJES DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

Të dhënat personale të mbledhura (“Të dhënat”) mund të përpunohen për qëllimet e mëposhtme:

 1. i) Ekzekutimi i një kërkese specifike të përdoruesit ose ofrimi i shërbimit të kërkuar (“Shërbimi”);
 2. ii) Lejimi i kompanisë të kryejë sondazhe që synojnë përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të ofruara, bazuar në interesin legjitim të Kompanisë (“Kënaqësia e klientit” “ – Customer Satisfaction);
  iii) me pëlqimin e palës së interesuar, dërgimin e komunikimeve komerciale dhe/ose promovuese për produktet dhe shërbimet e Kompanisë, si dhe kryerjen e kërkimeve të tregut (“Marketing“);
  iv) me pëlqimin e palës së interesuar, duke analizuar sjelljen, zakonet dhe prirjet e konsumatorit, me qëllim përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Shoqëria, si dhe për të përmbushur nevojat specifike të klientëve (“Profilimi“); 
  v) me pëlqimin e palës së interesuar, duke i dhënë të dhënat shoqërive të lidhura ose shoqërive të lidhura me shoqërinë, si dhe shoqërive partnere të së njëjtës që i përkasin sektorëve të automobilave, financave, sigurimeve dhe telekomunikacionit, të cilat mund t’i përpunojnë ato për dërgimin komercial. dhe/ose komunikime promocionale për produktet dhe shërbimet e kompanive të mësipërme, si dhe kryerjen e kërkimeve të tregut (“Marketing nga Pala e Tretë“); 
  vi) përmirësimin e përvojës së përdoruesit të faqeve të internetit të Kompanisë

Të dhënat mund të përpunohen në letër, mjete të automatizuara ose elektronike dhe, në veçanti, me postë të rregullt ose e-mail, telefon (p.sh. thirrje të automatizuara, SMS, MMS), faks dhe çdo kanal tjetër IT (p.sh. vendndodhjet e internetit, aplikacionet celulare).


ENTITET E TJERA QË MUND TË PËRPUNOJNË TË DHËNAT

Të dhënat mund të përpunohen nga subjektet që veprojnë në emër të kompanisë dhe bazuar në detyrime specifike kontraktuale, në vendet e BE-së ose në vendet jo-BE. Të dhënat mund t’u zbulohen palëve të treta për të përmbushur detyrimet ligjore, për të respektuar urdhrat nga autoritetet publike ose të ushtrojë të drejtën e shoqërisë në gjykatë.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE JASHTË ZONËS EKONOMIKE EVROPIANE (ЕЕЗ)

Si pjesë e marrëdhënieve kontraktuale të Kompanisë, të dhënat mund të transferohen jashtë territorit të Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), gjithashtu duke i futur ato në bazat e të dhënave të menaxhuara nga kompani të palëve të treta, që punojnë në emër të Kompanisë. Menaxhimi i bazave të të dhënave dhe përpunimi i të dhënave janë të lidhura me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe kryhen në përputhje të plotë me Ligjin në fuqi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Sa herë që të dhënat do të transferohen jashtë ZEE-së, Kompania do të marrë të gjitha masat e duhura dhe të nevojshme kontraktuale për të siguruar një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave, duke përfshirë, ndër të tjera, marrëveshjet e bazuara në klauzola standarde kontraktuale, për transferimin e të dhënave jashtë EEA, miratuar nga Komisioni Evropian.

LIDHJE ME FAQET E PALËVE TË TRETA

Faqet e internetit të palëve të treta të aksesueshme nga kjo faqe janë nën përgjegjësinë e palëve të treta.Kompania heq dorë nga çdo përgjegjësi për kërkesat dhe/ose dhënien e të dhënave personale në faqet e internetit të palëve të treta.


EKIPA E KONTROLLIMIT TË TË HYRAVE DHE PRIVATËSISË


Të dhënat e kontaktit për zyrtaren për mbrojtjen e të dhënave personale: Dorina Karaxha

dkaraxha@delfinauto-ks.com  ; tel:  +383 38-600-755, DELFIN AUTO SH.P.K, Diler i autorizuar për Republikën e Kosovës; Adresa: Llapllasellë (Magj. Prishtinë – Ferizaj, km 7-të)

 


RUAJTJA E TË DHËNAVE

Të dhënat e përpunuara për të siguruar shërbimin dhe kënaqësinë ndaj klientit do të mbahen nga Kompania për një periudhë që konsiderohet rreptësisht e nevojshme për të arritur këto qëllime.

Megjithatë, Kompania mund të vazhdojë të mbajë të dhëna të tilla për një periudhë më të gjatë në mënyrë që të menaxhojë çdo mosmarrëveshje në lidhje me ofrimin e Shërbimit.
Të dhënat e përpunuara për marketing dhe profilim do të mbahen nga kompania, që nga momenti kur pala e interesuar ka dhënë pëlqimin e tyre deri në momentin kur kjo pëlqim është revokuar. Në rast se pëlqimi revokohet, të dhënat nuk mund të përpunohen më për qëllimet e mësipërme të marketingut dhe profilizimit, por mund të mbahen ende për të menaxhuar çdo mosmarrëveshje dhe/ose mosmarrëveshje. Koha e ruajtjes së të dhënave për qëllime marketingu dhe profilizimi është në përputhje me rregulloret lokale, si dhe me dispozitat e Autoritetit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Të dhënat e përpunuara për të përmirësuar përvojën e përdoruesit të faqes në internet do të mbahen për periudhat e specifikuara në Politikën e Cookie.

TË DREJTAT E PALËVE TË INTERESUARA

Pala e interesuar përfiton të drejtat e mëposhtme:

 1. e drejta e aksesit, dmth. të drejtën për të marrë konfirmim nga Kompania se të dhënat janë duke u përpunuar ose jo dhe, në këtë rast, për të marrë akses në to;
 2. e drejta e korrigjimit dhe e anulimit, d.m.th. e drejta për të marrë korrigjimin e të dhënave të pasakta dhe/ose plotësimin e të dhënave jo të plota ose anulimin e të dhënave për arsye legjitime;
 3. e drejta për të kufizuar përpunimin, pra e drejta për të kërkuar ndërprerjen e përpunimit nëse ka arsye legjitime;
 4. e drejta e transportueshmërisë së të dhënave, pra e drejta për të marrë të dhënat në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm, si dhe e drejta për t’i transferuar të dhënat te një kontrollues tjetër i të dhënave;
 5. e drejta për të kundërshtuar, domethënë e drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave nëse ka arsye legjitime, duke përfshirë përpunimin e të dhënave për qëllime marketingu dhe profilizimi, nëse sigurohet;
 6. të drejtën për të kontaktuar autoritetin kompetent për mbrojtjen e të dhënave në rast të përpunimit të paligjshëm të të dhënave.