VËREJTJE LIGJORE – Fiat Kosovë

VËREJTJE LIGJORE

VËREJTJE LIGJORE

Faqja e internetit në dispozicion përmes lidhjes www.fiat-ks.com ka për qëllim të dhëna personale për përdoruesit. Qasja dhe përdorimi i kësaj faqe interneti është subjekt i "mënyrave të përdorimit" të përshkruar më poshtë, dhe ligjeve dhe / ose rregullave. Duke lidhur me këtë faqe interneti, ju absolutisht pranoni kushtet e përdorimit.

Pronari i kësaj faqe interneti www.fiat-ks.com zotëron të gjitha të drejtat për të ndryshuar ose përditësuar këto përdorime pa njoftim paraprak, si dhe të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen, produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti Faqja është pritur nga FCA Italy S.p.A. Faqja e internetit www.fiat-ks.com botohet dhe mirëmbahet nga: Automobile SK DOO, importuese ekskluzive për MARKËn Fiat për Maqedoninë dhe Kosovë, ul. Skupi nr.8, 1000 Shkup, Maqedoni.

Kontaktoni e-mail: info@delfinauto-ks.com

Të drejtat dhe pronën intelektuale

Pronari i faqes informon përdoruesit se shumica e përmbajtjes në faqen e internetit:

a) mbrohet nga e drejta e autorit: veçanërisht në rastin e fotografive, artikujve, vizatimeve, animacioneve;

b) dhe / ose është i mbrojtur me ligje: në veçanti skica / modele të automjeteve që paraqiten në një faqe interneti;

c) është i mbrojtur me ligjet e MARKËs tregtare: në veçanti për MARKËn Fiat, logot Fiat dhe modelet e modeleve të automjeteve që paraqiten në këtë faqe interneti.

Sendet që mbrohen janë në pronësi të FCA Italy S.p.A. ose nga palët e treta të autorizuara nga FCA Italy S.p.A përdorimin e tyre.

Çdo riprodhim, përfaqësim, përdorim, përshtatje, modifikim, futje, përkthim, komercializim, në tërësi ose pjesërisht, në çdo formë ose në çfarëdo mënyre (letër, dixhitale etj.)

Të MARKËs Fiat, logo Fiat dhe / ose modelet e markave të paraqitura në faqen e internetit janë të ndaluara, përveç pas një leje paraprake me shkrim nga FCA Italy S.p.A.

Informacion rreth produkteve dhe shërbimeve Informacioni dhe fotografitë që gjenden në faqet e internetit www.fiat.com.mk janë të natyrës informative, nuk janë të detyrueshme dhe bazohen në karakteristikat ekzistuese teknike në momentin e shkarkimit ose përditësimit. Pajisjet e automjeteve të paraqitura në faqen e internetit www.fiat-ks.com janë në seri ose fakultative, në varësi të versionit. Si rezultat i politikave të përmirësimit të vazhdueshëm, produktet, karakteristikat teknike, pajisjet, opsionet dhe ngjyrat e automjeteve mund të ndryshohen në çdo moment. Mbrojtja e të dhënave personale

Ju nuk jeni i detyruar të zbuloni identitetin tuaj ose të futni ndonjë informacion personal për konsultim në www.fiat-ks.com

Keni të drejtën të aksesoni dhe të ndryshoni të dhënat tuaja personale duke dërguar postën në adresën e mëposhtme:

Delfin Auto Sh.P.K, një importues ekskluziv për MARKËn Fiat për Kosovë, Llapllasellë, Graçanicë. Republika e Kosovës ose në e-mail: info@delfinauto-ks.com

Disa të dhëna personale janë të nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja për informacion, caktimin e një takimi dhe / ose përpunimin e një kërkese për abonimin tuaj në tonë. Siç kërkohet me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, të dhënat që janë të detyrueshme shënohen me një yll në faqet e www.fiat-ks.com

Të dhënat e tjera opsionale janë të nevojshme për të kuptuar më mirë kërkesat tuaja në mënyrë që të përmirësohen ofertat tona të shërbimit.

Të dhënat e mbledhura përpunohen në mënyrë elektronike. Keni të drejtën për qasje, ndryshim, riparim ose fshirje të të dhënave tuaja personale në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për të pasur këtë të drejtë ju duhet të na shkruani në:

Delfin Auto Sh.P.K, një importues ekskluziv për MARKËn Fiat për Kosovë, Llapllasellë, Graçanicë. Republika e Kosovës ose në e-mail: info@delfinauto-ks.com Ju përdorni faqen e internetit www.fiat-ks.com për përgjegjësinë tuaj të vetme dhe të plotë.

Veturat FCA Italy S.p.A dhe Delfin Auto SH.P.K nuk kanë asnjë përgjegjësi për çdo humbje të drejtpërdrejtë ose rrjedhimore, duke përfshirë edhe humbjen e materiale, të dhëna, humbjeve financiare që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje apo web faqet që janë të lidhura. Duhet të theksohet se disa produkte ose shërbime që paraqiten në www.fiat-ks.com mund t'u nënshtrohen ligjeve, kufizimeve dhe / ose ndalimeve të veçanta në disa vende.

Faqja e internetit www.fiat-ks.com e organizuar nga FCA Italy S.p.A ju lejon të dërgoni mesazhe personale përmes serverëve që janë nën përgjegjësinë e saj, me të cilën ju keni mundësinë të informoni kontaktet tuaja për artikuj ose dokumente interesante nga faqja e internetit. FCA Italy S.p.A nuk ka përgjegjësi në lidhje me mesazhin e postuar të kontaktit përmes www.fiat-ks.com dhe nuk ka përgjegjësi për tekstin e mesazheve për të cilat nuk ka kontroll. Përgjegjësia e përdoruesve Përdoruesit e kësaj faqeje interneti angazhohen të përmbushin këto kushte të përdorimit dhe të vizitojnë këtë faqe interneti nën përgjegjësinë e tyre të vetme. Konsultimi në këtë faqe automatikisht nënkupton pranimin e versionit më të fundit të modeleve të përdorimit. FCA Italy S.p.A nuk ka asnjë përgjegjësi kur humbet ose është në lidhje me përdorimin e faqes së internetit www.fiat-ks.com Përdoruesit kanë nevojë për të mbrojtur pajisjet e tyre teknike nga virusi dhe / ose nga phishing, Fiat Chrysler Automobiles nuk ka trungje nga kjo pikëpamje.

Lidhje Hypertextual

Futja e lidhjeve hypertextual në faqen e internetit www.fiat-ks.com kërkon miratimin paraprak me shkrim nga Delfin Auto SH.P.K

ME TE REJAT NGA FIAT